xDokumenty:

INFORMÁCIE PRE KONCOVÝCH UŽIVATEĽOV

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou JP Consulting Ing. Július Paľovský, Rimavská Sobota - ďalej Poskytovateľ, na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

1. Identifikačné údaje podniku

Obchodné meno: Ing. Július Paľovský JP Consulting
Sídlo: Škultétyho 350, 97901 Rimavská Sobota.
Prevádzka: Hatvaniho 350, 97901 Rimavská Sobota.
IČO: 40210570, DIČ: 1029615444,
Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri č. 609-3407

2. Rozsah ponúkaných služieb

Poskytovateľ poskytuje nasledovné elektronické komunikačné služby: Verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet

3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a v cenníku pre príslušné služby. Všetky služby sú poskytované bez viazanosti. V prípade komerčnej ponuky s viazanosťou je viazanosť uvedená v príslušných dodatkoch k zmluvám o poskytovaní verejných služieb.

4. Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby, ktoré sú dostupné na uvedenom odkaze: Internet a Dokumenty - Cenník internetového pripojenia a služieb - tarifa.

5. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok s ostatnými informáciami o spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach v časti reklamačný poriadok.
Poskytovateľ má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou. Poskytovateľ sa snaží v týchto prípadoch postupovať na základe inštitútu Alternatívneho riešenia sporov, zverejneného na stránke Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb.
V prípade, že reklamačné konanie týkajúce sa výlučne elektronických komunikačných služieb bolo ukončené, a účastník nie je spokojný s vyriešením reklamácie, môže sa s podnetom obrátiť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb s návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu v zmysle Zákona.

6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Kontaktné údaje na služby poskytnutia informácii o produktoch, faktúrach ako aj služieb technickej podpory sa nachádzajú na uvedenom odkaze: Kontakty

7. Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov a ich možnosti riešenia sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

8. Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

9. Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb

Poskytovateľ má zverejnené údaje vo všeobecných podmienkach a v tarife pre službu.

10. Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím

Ako poskytovateľ internetu pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod môžu využívať všetci naši zákazníci.

11. Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím.

Ako poskytovateľ internetu pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

12. Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014

ozpis služieb vrátane parametrov ako maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi, maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa, výška mesačného dátového limitu (MB), maximálna rýchlosť po prekročení dátového limitu sa nachádza v „Cenníku" ktorý je na uvedenom odkaze tarifa a vo všeobecných podmienkach. Poskytovateľ neblokuje, nespomaľuje ani neprioritizuje žiadne porty a ani služby.

13. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach. Poskytovateľ si neuplatňuje poplatok za upozornenie na neplatenie faktúr. Poskytovateľ má v zmysle zákona právo na úhradu za poskytnuté služby. V prípade, ak je účastník v omeškaní s úhradou za poskytnuté služby aj napriek upozorneniu a uplynutiu dodatočnej primeranej lehoty, je Poskytovateľ v zmysle Zákona oprávnená pristúpiť k prerušeniu alebo obmedzeniu poskytovania služieb. V prípade, ak dôjde z tohto dôvodu k porušeniu záväzku viazanosti, je Poskytovateľ oprávnený účtovať účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok dohodnutých v zmluve, resp. príslušnom dodatku s viazanosťou. Podrobné podmienky o postupoch Poskytovateľa v prípade neplatenia úhrad za poskytnuté služby sú uvedené všeobecných podmienkach. Poplatky za upomienku, odpojenie služieb z dôvodu neplatenia a pod., sú uvedené v cenníkoch pre príslušnú službu.

Informujeme Vás tiež, že na základe § 75 Zákona o elektronických komunikáciách, ak účastník, ktorý je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu, nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, má po reklamačnom konaní právo predložiť spor s poskytovateľom orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona č. 391/2018 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Účastník, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu, a nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, má právo na mimosúdne riešenie sporov podľa § 75a Zákona o elektronických komunikáciách. Uvedené informácie sú tiež dostupné vo Všeobecných podmienkach pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby - pripojenie do internetu v časti reklamačný poriadok.